Kontakt

Elżbieta Adamska - Śmigrodzka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

ul. Andriollego 34 lok. 8
05 - 400 Otwock

tel. 22 779 32 35
fax. 22 788 53 23
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl

Izba Komornicza w Warszawie


Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek

08:00 - 17:00


czwartek

08:00 - 16:00


Komornik osobiµcie przyjmuje interesantów poniedziałek 13.00-17.00

Kasa czynna codziennie


  

 

 

 

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) Dz.U. 2000 nr.86 poz 959 ze zm. Dz.U. 2017 poz. 1150 oraz Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

          Zatem stosownie do  obowiązujących przepisów, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o  przysądzeniu  własności nabytej nieruchomości.


__________________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/00074713/6 oraz WA1O/00058748/2

Km 615/17

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Piotra Milczarka położonej 05-480 Karczew, Janów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00058748/2 stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 373/10 oraz nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, Janów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1O/00074713/6 stanowiącą działkę gruntu o nr ew. 377/1. Nieruchomości te tworzą gospodarczą całość.

Działka 373/10, o powierzchni 6 104 m2, kształt działki regularny, wydłużony prostokąt. Działka niezabudowana, ogrodzona, stanowi gospodarczą całość z działką ew. nr 377/1. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dział ka 377/1, o powierzchni 28 100 m2, kształt działki regularny, wydłużony prostokąt. Teren działki płaski,brak znaczących deniwelacji, ogrodzona, zagospodarowana. Działka zabudowana budynkami gospodarczymi, kotłownią, szklarnią oraz budynkiem mieszkalnym. Na końcu działki znajduje się niewielki staw. Działka stanowi funkcjonalną całość z działką 373/10.
Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

Działka 377/1
Budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek zrealizowanym w latach ’50-tych, poddany modernizacji ok. 2000 r. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek o wymiarach zewnętrznych ok. 12m x 8,5m (11,5m), o powierzchni użytkowej ok. 140 m2. Budynek otynkowany, konstrukcja dachu dwuspadowa, pokryty blachodachówką. Nieznany jest standard wewnętrzny budynku - nie został udostępniony w trakcie wykonywania oględzin nieruchomości.
Budynek gospodarczo-mieszkalny
budynek zrealizowanym w latach ’80-tych. Budynek parterowy, częściowo z poddaszem użytkowym niepodpiwniczony. Budynek w kształcie litery L, o wymiarach zewnętrznych najdłuższych ścian ok. 23,90 m x 32,90 m, o powierzchni użytkowej ok. 371 m2. Wybudowany w technologii tradycyjnej - murowany, nieotynkowany, dach pokryty eternitem malowanym. Część mieszkalna po modernizacji.
Budynki magazynowo-gospodarcze
Budynki parterowe niepodpiwniczone. łączna powierzchnia budynków ok 300 m2. Wybudowany w technologii tradycyjnej - pustaki gazobetonowe, dachy pokryte blachą. Budynek kotłowni budynek w o konstrukcji szkieletowo-murowanej, dach o konstrukcji stalowej, pokrycie blachą trapezową. Powierzchnia użytkowa budynku ok. 490 m2. W budynku znajdują się trzy kotły węglowe, komin stalowy, agregat prądotwórczy oraz zbiornik wody ok. 30 m3. Z uwagi na swój charakter, w dalszych obliczeniach budynek nie został ujęty w kosztach i przychodach.
Budynek szklarni A
budynek zrealizowany w 1996 r., o powierzchni niespełna 3 500 m2. Budynek posadowiony na fundamencie betonowym. Konstrukcja z kształtowników stalowych. Okna dachowe uchylne. Szklarnia wyposażona w instalację nawadniającą, c.o., elektryczną. Szklarnia użytkowana, prowadzona produkcja rolna.
Budynek szklarni B
budynek zrealizowany w 2004 r., o powierzchni 15 500 m2. Budynek posadowiony na fundamencie betonowym. Konstrukcja z kształtowników stalowych, ocynkowanych. Okna dachowe uchylne. Szklarnia wyposażona w instalację nawadniającą, c.o., elektryczną. Część szklarni użytkowana, prowadzona produkcja rolna.

Nieruchomość położona: 05-480 Karczew, Janów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1O/00074713/6 obciążona jest służebnościami osobistymi na rzecz osób trzecich. Wartość ww. praw została określona na kwotę: 82 100,00zł i znajdują one pokrycie w cenie nabycia nieruchomości

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 4 196 145,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 147 108,75zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 419 614,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 28-11-2019r. oraz 29-11-2019r.
   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 887/17).
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00060352/6

Kmp 24/16

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2019r. o godz. 14:20 w Sądzie Rejonowym (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Marka Dobrowolskiego, położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00060352/6 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 86 o pow. 800 m2, obręb 0001. Nieruchomość jest niezabudowana, obecnie działka niezagospodarowana porośnięta wysokimi krzewami i trawami. Działka ew. 86 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 20 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 02-12-2019r. oraz 03-12-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

      W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 502/16).
      Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

     Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00024926/7

Km 1319/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Łukasza Ryszarda Niedziółki, położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Janów 17, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00024926/7.

      Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną 355/1 o pow. 20000 m2, obręb 0004, położona jest przy głównej drodze we wsi Janów, adres administracyjny Janów 17, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz.ew. nr 355/1 jest zabudowana zespołem 2 budynków jednorodzinnych oraz budynkiem gospodarczo magazynowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynków przyjęta przez biegłego do obliczeń wynosi 937,65 m2. Budynki są obecnie w słabym stanie technicznym.

Opis nieruchomości dz.ew. 355/1
Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 355/1 o pow. 20000 m2. Działka ma kształt wąskiego foremnego prostokąta o wym. 430 m i długości 44 m. Działka jest zagospodarowana i ogrodzona (ogrodzenie ze od strony frontowej przęsła stalowe na podmurówce betonowej zaś z pozostałych trzech stron siatka metalowa). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Wjazd na nieruchomość następuje od strony frontowej nieruchomości. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej oraz wody miejskiej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony oraz budynkami gospodarczymi. Zabudowa znajduje się części frontowej działki. Pozostała cześć działki niezabudowana. Zgodnie z danymi z ewidencji budynków na działce zlokalizowane są 3 budynki: Budynek mieszkalny o pow. zab. 867 m2, budynek mieszkalny o pow. 111 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. zab. 220 m2. W wypisie z kartoteki budynków jest błąd. Budynek nr 1 nie posiada powierzchni zabudowy 867 m2. Brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej uniemożliwia wskazanie faktycznej powierzchni zabudowy. Jeden budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy są ze sobą połączone. Budynki zostały wybudowane w latach 80 tych. Budynek mieszkalny frontowy wybudowany po 2000 r. Oddanie wg wypisu z kartoteki budynków w 2004 r. Zabudowania są zlokalizowane w części frontowej nieruchomości – długość ok 90 m – powierzchnia działki zajęta i zagospodarowana ok 4000 m2. Część frontowa działki jest częściowo utwardzona kostką brukową. Teren porośnięty drzewami iglastymi i liściastymi. Pozostała część działki jest niezabudowana – długość ok 340 m – powierzchnia działki niezagospodarowana ok 16000 m2. W tylnej części działki znajdują się hałdy piachu oraz gruzu oraz śmieci. Tylna część działki porośnięta częściowo drzewami.

Budynek gospodarczy z częścią mieszkalną wzniesiony pod koniec lat 80- tych ubiegłego wieku sposobem gospodarczym metodami tradycyjnymi. Bryła obiektu o podłużnej konstrukcji. Ławy fundamentowe z betonu żwirowego zbrojone prętami, ściany piwnic z bloczków betonowych murowane, ściany zewnętrzne murowane na zaprawie cementowo wapiennej warstwowe z gazobetonu i cegły. Schody żelbetowe z betonu żwirowego zbrojone prętami, ściany działowe murowane z cegły dziurawki, nadproża na belkach stalowych, stropy Kleina na belkach stalowych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Konstrukcja dachu drewniana, kryty blachą. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo wapienne. Budynek jest otynkowany, nie ocieplony, wyposażony we wszystkie instalacje – ogrzewanie budynku na paliwo stałe – węgiel. Stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia wynikają z wieku obiektu, elementy wykończeniowe typowe jak na lata 80- te. W pomieszczeniach sanitarnych glazura i terakota. Armatura i urządzenia typowe. Poddasze wykończone boazerią. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż obiekt wymaga remontu w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych. Elewacja i pokrycie dachu wymagają odnowienia widoczne są pęknięcia ścian i odpryski tynków. Stopień zużycia technicznej znaczny. Łączna powierzchnia zabudowy budynku wynosi 331 m2, na powierzchnię tą składa się powierzchnia budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Łączna powierzchnia budynku przyjęta do obliczeń wynosi 351,40 m2. Powierzchnia ta stanowi powierzchnię parteru, piętra, powierzchnię gospodarczą oraz powierzchnię piwnicy w 50%. Piwnica stanowi powierzchnię typowo techniczną, w piwnicy znajduje się kotłownia oraz skład opału.

Budynek mieszkalny typu - rezydencja wzniesiony w 2004 r. w konstrukcji murowanej, otynkowany. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z pustaków szczelinowych MAX, kominy z cegły ceramicznej pełnej, ściany wewnętrzne z cegły dziurawki Bryła obiektu ciekawa, urozmaicona tarasami i balkonami, nietypowe rozwiązania funkcjonalne z wieżą i antresolą. Budynek piętrowy z poddaszem, całkowicie podpiwniczony z garażem dwustanowiskowym w bryle obiektu. Na parterze jest duży salon, pomieszczenia sanitarne, kuchnia i komunikacja. Na piętrze 4 pokoje i pomieszczenie sanitarne, antresola, na poziomie pośrednim znajdują się pomieszczenia gospodarcze. W centralnej części zaprojektowano pomieszczenie w kształcie koła tzw. kopuła z wieżą przeznaczone na salę zabaw. Do budynku są dwa wejścia. W budynku znajduje się basen z podgrzewaną wodą. Jest on zlokalizowany w pomieszczeniu przeznaczonym na część rekreacyjną. Dodatkowo w tej części znajduje się również sauna. Nad basenem zlokalizowana jest antresola. Basen jest od kilku lat nie użytkowany.
Wykończenie obiektu w dniu oględzin.
Podłogi na parterze z terakoty, na piętrze klepka drewniana, ściany wykończone tynkiem zwykłym, tapetą i boazerią. Sufity wyłożone boazerią. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek posiada wszystkie instalacje, ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie na paliwo stałe. Obiekt od kilku lat jest nie remontowany. Budynek obecnie w złym stanie technicznym. W budynku jest nieszczelny dach. W budynku widoczne popękania ścian. W pomieszczeniu z wierzą jest nieszczelny dach, parkiet jest zniszczony z uwagi na cieknącą wodę. Podłoga jest podniesiona i wypaczona. Tynk na budynku w wielu miejscach skorodowany z uwagi na brak obróbek blacharskich. Rynny nieszczelne.
Budynek jest w znacznej części nieogrzewany. W budynku widoczna wilgoć i grzyb. Stan techniczny obiektu słaby, obiekt wymaga remontu w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych: wymiany dachu, odnowienia elewacji, podniesienia poziomu piwnic w których zalega woda. Łączna powierzchnia budynku przyjęta do obliczeń wynosi 586,25 m2. Powierzchnia ta stanowi powierzchnię parteru, piętra, powierzchnię gospodarczą oraz powierzchnię piwnicy w 50%. Piwnica stanowi powierzchnię typowo techniczną, w piwnicy znajduje się m.in. kotłownia oraz skład opału. Piwnica jest w niskim standardzie, wcześniej była zalewana. Do powierzchni nie przyjęto powierzchni antresoli.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 385 971,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 039 478,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 597,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 03-12-2019r. oraz 04-12-2019r.
     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1324/18).
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/00067142/0

Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosław Paziewski położonej: 05-340 Kołbiel, Gadka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00067142/0.

Nieruchomość gruntowa składająca się z 2 działek tj:
- dz.ew. 780 o pow. 11 400 m2, obręb 0008 Gadka, położona w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie.
- dz.ew. 781/2 o pow. 14 500 m2, obręb 0008 Gadka, położona w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie.
Dz.ew. 780 i dz.ew. nr 781/2 stanowi grunty orne oraz łąki. Łączna powierzchnia działek wynosi 25 900m2. Działka ew. 781/2 powstała z podziału dz.ew. 781, z której powstała również dz.ew. 781/1, która jest przeznaczona pod drogę DOPT17 związaną z budową drogi ekspresowej S17 – obecnie trwa budowa drogi.

Działka ew. 781/1 (ujawniona jeszcze e treści ksiegi wieczystej) obecnie stanowi własność Skarbu Państwa – nie stanowi przedmiotu licytacji)

Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 780 posiada powierzchnię 11 400 m2. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wym. 50 m szerokości i od 203 do 245 m długości - działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi. Działka nie jest położona przy żadnej drodze. Dojazd możliwy przez ewentualne służebności lub poprzez rów dz.ew. 698/1, który oddziela dz.ew. 780 i 781/2 i następnie przez dz.ew. 781/2. Działka stanowi głownie grunty orne oraz pastwiska. Teren działki płaski, częściowo zalesiony. Działka nie posiadaprzyłączy do mediów. Brak możliwości przyłączy.

Działka ew. nr 781/2 położona w pierwszej kolejności przed dz.ew. 780, patrząc od drogi krajowej 17. Działki są rozdzielone rowem melioracyjnym, który stanowi dz.ew. 698/1 o pow. 2800 m2. Wg informacji otrzymanej z Urzędu Gminy Kołbiel, dz.ew. 698/1 stanowiąca rów, nie ma uregulowanego stanu prawnego. Brak księgi wieczystej, jednakże jako właściciel wpisana jest gmina Kołbiel – z tym, nie ma wskazanej podstawy nabycia. Nowopowstałą działka ew. 781/2 przylega bezpośrednio do nowopowstałej dz.ew. 781/1, która została wydzielona pod drogę krajową S17. W związku z tym działka 781/2 będzie przylegać do drogi krajowej S17. Jednakże z działki nie będzie wjazdu na trasę. Działka będzie posiadać dojazd nowoprojektowanej drogi obsługującej przyległy teren oznaczonej jako DOPT17. Droga jest obecnie wykonywana.
Nieruchomość dz.ew. 781/2 posiada powierzchnię 14 500 m2. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wym. 50 m szerokości i od ok 260 do ok 315 m długości - działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Działka wg ewidencji stanowi głównie pastwiska trwałe oraz grunty rolne. Teren działki płaski, częściowo zalesiony. Działka nie posiada przyłączy do mediów.

Zgodnie z powyższymi zapisami nieruchomość stanowi nieruchomość rolną i objęta jest zapisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 282 904,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 178,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 290,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 09-01-2020r. oraz 08-01-2020r.
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 375/18).
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00073656/1

Km 2556/18

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Wiesława Krzyżewskiego, położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00073656/1.

     Nieruchomość gruntowa dz.ew nr 109 o powierzchni 62 711 m2 położona w jest miejscowości Podbiel, obręb 0009 w gminie Celestynów. Działka w stanowi tereny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Działka położona jest w bliskiej odległości od granicy z gminą Karczew oraz miejscowością Całowanie. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z Łowiskiem Całowanie (staw rybny) i stanowi tereny wydm porośniętych drzewami. Dz.ew. 109 posiada dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej - dz.ew. 238 (dochodzącej do drogi wojewódzkiej o nr 862 o nawierzchni asfaltowej) poprzez dwie nieruchomości- dz.ew. nr 72 i dz.ew. nr 123 obie o statucie dróg gminnych. Dz.ew. nr 238 dochodzi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej o nr 862 o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem działek ew. 72, 123, 238 jest Skarb Państwa – Starosta Otwocki. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00079156/8. Droga dz.ew. 238 ma status drogi publicznej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 24/99 z dnia 05.03.1999 r.

    Nieruchomość stanowi nieruchomość rolną i objęta jest zapisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Nieruchomość dz.ew. 214 i 224 stanowi nieruchomość leśną zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161). Nieruchomość może mieć ograniczony krąg nabywców.

   Suma oszacowania nieruchomości wynosi 396 961,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 720,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 696,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 09-01-2020r. oraz 10-01-2020r.
     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1645/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00060109/8

Km 168/17

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Przemysława Łady, położonej: 05-462 Wiązowna, Lipowo, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00060109/8.

Nieruchomość gruntowa stanowią działkę ewidencyjną nr 288/1 o pow. 1837 m2, obręb 0014, położoną w miejscowości Lipowo w pobliżu ul. Radosnej, gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Nieruchomość jest niezabudowana, obecnie działka niezagospodarowana porośniętą wysoką trawą i drzewami. Działka ew. 288/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd następuje poprzez dz.ew. 288/9 i 288/10 stanowiące drogę dojazdową, zapisane w księdze wieczystej nr WA1O/00061817/1. Droga dojazdowa do nieruchomości nie stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego.

Przedmiotowa działka ew. 288/1 posiada powierzchnię 1837 m2. Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok 50 m długości oraz ok 30 m szerokości. Działka ew. 288/1 stanowi teren nieogrodzony i stanowi zgodnie z wypisem z rejestru grunty zadrzewione, zakrzewione, grunty orne oraz grunty pod rowami. Teren działki częściowo porośnięty drzewami, oraz wysoką trawą. Teren pagórkowaty. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej, ul. Radosnej o nawierzchni nie utwardzonej, następnie łączy się z ulicą Mostów, która stanowi drogę utwardzoną/asfaltową. W drodze są poprowadzone media takie jak prąd. Najbliższe sąsiedztwo stanowią niezabudowane grunty łąkowe oraz zadrzewione i zakrzewione a także nowo powstała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa istnieje również od strony północnej dojazd od ul. Letniskowej. Niedaleko przedmiotowej działki przebiega rzeka Świder.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na dzień dzisiejszy obszar, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wiązowna przyjętego uchwałą Nr 127.XVI.2015 z dnia 30 października 2015 roku działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 14.07.MN- tereny przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Na terenie możliwe jest uzupełnienie i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 97 214,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 910,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 721,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 09-01-2020r. oraz 11-01-2020r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 259/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

_________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka ( tel.22 779-32- 35, fax 22 788 53 23)  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2020r. o godz. 15:30 Pracownia Jubilerska Sobolewski Złoto-Orla przy ul. Orlej 13 00-143 Warszawa (róg Al. Solidarności 95/99) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości          Ilość    Wartość szacunkowa     Cena wywołania
1        Zawieszka

Au 3,77g/pr.2 z diamentami 1 [szt.]        3 191,00 **)                1 595,50
__________________________________________________________
*) cena za sztukę

    Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
    Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867§1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
    Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867§2 kpc)
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

  

Komornik Sądowy

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

  

---------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, Otwock 05-400 Otwock, ul. ul. Andriollego 34 lok.8 (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
tel.: 22 779-32-35
adres: ul. Andriollego 34 lok.8

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony - Danych Osobowych - Roman Kwieciński,
adres e-mail: iod.otwock.001@komornik.pl
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

Projekt i wykonanie WebReklama