Kontakt

Elżbieta Adamska - Śmigrodzka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

ul. Andriollego 34 lok. 8
05 - 400 Otwock

tel. 22 779 32 35
fax. 22 788 53 23
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl

Izba Komornicza w Warszawie


Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek

08:00 - 17:00


czwartek

08:00 - 16:00


Komornik osobiµcie przyjmuje interesantów poniedziałek 13.00-17.00

Kasa czynna codziennie


 

 

 

 

 

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) Dz.U. 2000 nr.86 poz 959 ze zm. Dz.U. 2017 poz. 1150 oraz Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

          Zatem stosownie do  obowiązujących przepisów, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o  przysądzeniu  własności nabytej nieruchomości.


 _______________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00044034/3

Km 2405/18

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2019r. o godz. 14:20 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do Gazania Sp. z o.o. położonej: 05-462 Wiązowna, Duchnów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00044034/3.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca obecnie niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 434/6 o pow. 43 m2 oraz dz.ew. 434/13 o pow. 24812 m2, o łącznej powierzchni 24855 m2, obręb 0005 Duchnów, położona w miejscowości Duchnów przy ul. Wspólnej, gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie.

Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 434/6 posiada powierzchnię 43 m2, dz.ew. 434/13 posiada powierzchnię 24 812 m2. Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 434/6 posiada powierzchnię 43 m2. Działka posiada kształt wąskiego podłużnego prostokąta o wymiarach ok. 0,5 m szerokości na ok. 48 m długości. Wyżej wyceniana nieruchomość stanowi poszerzenie dz.ew. 434/13 w części stanowiącej drogę dojazdową. Nieruchomość stanowiąca dz.ew. 434/6 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej. Działki obecnie posiadają dostęp do infrastruktury technicznej w postaci wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej.
Przez dz.ew. 434/6 i 434/13 przebiegają w/w linie techniczne. Z tych linii wykonane są przyłącza do działek sąsiednich, które mają ustanowione służebności na dz.ew. 434/13
Działka ew. 434/13 posiada kształt zbliżony do wielokąta. Składa się z dwóch
części:
- Pierwsza część od ul. Wspólnej stanowi długi wąski odcinek o długości ok 165m i szerokości od 4,70 m do 6 m o powierzchni ok. 1100 m2, stanowi drogę dojazdową do głównej części nieruchomości dz.ew. 434/13 oraz do sąsiednich dz.ew. nr 434/7, 433/3, 434/11, 433/4, 434/16 434/15, 433/3 oraz 434/14.
- W drugiej części stanowi wydłużony prostokąt o długości ok. 423 m i szerokości ok 55 m o powierzchni ok. 23 712 m2.
Działka ew. 434/13 jest obecnie nie ogrodzona oraz niezabudowana. W centralnej części działki przebiegają jedna linia wysokiego napięcia i jedna linia średniego napięcia. Słup energetyczny wysokiego napięcia znajduje się na sąsiedniej dz.ew. 433/3. Słup energetyczny średniego napięcia znajduje się na przedmiotowej dz.ew. 433/13.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 625 006,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468 754,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 500,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 22-10-2019r. oraz 23-10-2019r.
     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1478/18).

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

    Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00049146/6

Km 56/16

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2019r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Macieja Łubnickiego położonej: 05-340 Kołbiel, Radachówka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00049146/6, stanowiącej dz. ew. nr 199, obręb 0018 Radachówka, o pow. 3800m2.

Dz.ew. 199 w części frontowej od ulicy jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o pow. 139 m2 zaś w dalszej części działki znajduje się budynek drewniany letniskowy posadowiony na palach stalowych o pow. 37 m2. Na działce znajduje się również komórka drewniana narzędziowa o pow. ok. 8 m2.
Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 199 posiada powierzchnię 3800 m2. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta krótszym bokiem położonego przy drodze gminnej. Przybliżone wymiary nieruchomości to 20 m szerokości i ok. 177m długości, działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Wiejskiej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi dla rolnictwa jak również, tereny rolne niezabudowane i tereny leśne. W bliskiej odległości przebiega rzeka Świder. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia terenu w postaci, energii elektrycznej, gazu miejskiego, wody miejskiej. Działka posiada przyłącz energii elektrycznej, gazu miejskiego. Woda ujęcie własne – studnia. Działka ogrodzona.
Teren działki płaski ze spadkiem w kierunku północnym, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Działka ogrodzona z wjazdem od południowej strony działki. Teren działki w części frontowej nieutwardzony. Na działce znajduję się zaprojektowany staw, który obecnie jest nieużytkowany. Z frontu działki znajduje się budynek mieszkalny parterowy, o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. W dalszej części działki znajduje się budynek letniskowy konstrukcji drewnianej posadowiony na palach. Na działce znajduje się również komórka drewniana narzędziowa.
Budynek mieszkalny
Według projektu architektoniczno-budowalnego jednorodzinnego domu wolnostojącego „Murator D09”
pow. zabudowy- 155 m2
pow. całkowita- 122 m2
powierzchnia netto- 102 m2 (parter)
kubatura- 510, m3
Ilość izb mieszkalnych ( pokoje + kuchnia)- 5
Ilość kondygnacji: 1
Właściciel nieruchomości zaadaptował poddasze budynku jako poddasze użytkowe. Poddasze została zgłoszone do opodatkowania. Powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 37 m2. Powierzchnia łączna użytkowa budynku wynosi 139 m2.
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego:
Dom parterowy przykryty czterospadowym dachem o nachyleniu 25 st., bez podpiwniczenia. Dom w kształcę litery L z funkcjonalnym podziałem na część dzienną w jednym boku oraz część sypialnianą w drugim boku. W części dziennej znajduje się: sień wejściowa, mała łazienka, pomieszczenie kuchenne wraz z przylegającym pomieszczeniem gospodarczym, w którym umieszczono kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz pokój dzienny z wyjściem na częściowo zadaszony taras. W pokoju dziennym znajduje się miejsce na kominek. Część sypialniana składa się z trzech sypialni oraz dużej łazienki. Budynek budowany w technologii tradycyjnej, o układzie ścian konstrukcyjnych podłużnych, przykryty dachem w konstrukcji drewnianej.
Instalacje w budynku:
- energia elektryczna, - woda (z ujęcia własnego), - kanalizacja (do szamba szczelnego), - przyłącze gazowe, - centralnego ogrzewania (z pieca na gaz) Konstrukcja budynku: (dane na podstawie projektu budowlanego). Budynek o konstrukcji prostej. Liczba kondygnacji 1+ poddasze, piwnice – brak. Komin budowany z cegły pełnej ceramicznej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach- konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego K27. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowane z cegły dziurawki. Schody zewnętrzne-tarasy: betonowe. Elewacje- cokół budynku obłożony płytkami klinkierowymi, ściany powyżej do okapu dachu wykończone tynkiem mineralnym strukturalnym. Pokrycie dachu – blachodachówka.
Budynek wykończony, podłogi w pokojach terakota i panele, ściany tynk cementowo wapienny, ściany malowane. Łazienki na ścianach glazura. Drzwi płytowe. Poddasze wykończone w boazerii. Podłogi nie wykończone, obecnie beton, schody na poddasze nie obłożone – obecnie beton. Stan techniczny budynku dobry.
Powierzchnia użytkowana budynku mieszkalnego wraz z poddasze wynosi 139 m2 (poddasze zostało zaliczone do powierzchni użytkowej gdyż przez obecnego właściciela zostało zgłoszone do użytkowania)
Budynek letniskowy
Na działce znajduje się dodatkowo budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej parterowy posadowiony na palach stalowych o pow. użytkowej 37 m2, budynek wybudowany na palach, gdyż rzeka Świder często wylewa i pod budynkiem stoi woda. Na działce dodatkowo komórka drewniana narzędziowa i pow. 8 m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 372 122,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248 081,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 212,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 22-10-2019r. oraz 23-10-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 83/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elzbieta Adamska-Śmigrodzka

________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00074646/5

Km 9/18

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2019r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej łąki oraz las, należącej do dłużników Katarzyny Bartnickiej oraz Andrzeja Bartnickiego położonej: 05-430 Celestynów, Tabor, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00074646/5.

Nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek tj:
- dz.ew. 337 o powierzchni 15 400 m2, obręb 0013 Tabor, położona w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie.
- dz.ew. 581 o pow. 16 200 m2, obręb 0013 tabor, położona w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Łączna powierzchnia działek wynosi 31 600 m2. Działki są niezabudowane i stanowią łąki oraz las.
Nieruchomość posiada dostęp do dróg lokalnych, które są drogami nieutwardzonymi oraz stanowią dukty leśne. Dz.ew. 337 posiada dostęp do drogi publicznej dz.ew. 317. Dz.ew. 582 posiada dostęp do drogi stanowiącej dz.ew. 547. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Nieruchomość stanowi nieruchomość rolną i objęta jest zapisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 273 024,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 016,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 302,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 22-10-2019r. oraz 23-10-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 321/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

______________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00063017/7

Km 161/17

         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużniów: Marzena Barcik (poprzednio Worotnik) oraz Dariusz Andrzej Worotnik, położonej: 05-480 Karczew, ul. Zamkowa, Otwock Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00063017/7.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1272/21 o pow. 1440 m2, obręb 11 Otwock wilki, położona przy ul. Zamkowej w miejscowości Otwock Wielki, gm. Karczew, powiat otwocki. Na w/w działce o pow. 1440 m2 znajduje budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle o pow. użytkowej przyjętej do obliczeń 180,40 m2. Budynek jest obecnie w trakcie budowy – jest wykonany szkielet budynku bez dachu. Działka posiada w ulicy dostęp jedynie do uzbrojenia terenu w postaci energii elektrycznej. Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewniony jest poprzez zjazd z drogi gminnej (odnogi ul. Zamkowej) stanowiącej dz.ew nr 1640/2 następnie poprzez drogę dojazdową wewnętrzną - dz.ew. nr 1272/17 o pow. 597 m2, stanowiąca drogę wewnętrzną prywatną o szerokości 6 m.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 263 942,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 956,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 394,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 28-10-2019r. oraz 29-10-2019r.

    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 260/17).
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elzbieta Adamska-Śmigrodzka

_________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00060193/3

Km 1308/15

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2019r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do Karola Juranda Gałązki, występującego w charakterze dłużnika oarkreślonego w tryb. art. 930 §1 k.p.c., w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Andrzejowi Stanisławowi Chojnowskiemu. Nieruchomość położona jest w Otwocku (kod: 05-400 Otwock) przy ul. Żeromskiego Stefana 73E Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW WA1O/00060193/3.

Nieruchomość gruntowa położona w Otwocku, pod adresem ul. Stefana Żeromskiego 73E, pow. otwocki, woj. mazowieckie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 19/44 o powierzchni 345 m2, obręb 0061. Na działce ewidencyjnej 19/44 znajduje się murowany, podpiwniczony, piętrowy budynek ze strychem użytkowym w zabudowie segmentowej (segment skrajny) o pow. użytkowej przyjętej do obliczeń 170,19 m2. Powierzchnia netto wszystkich kondygnacji budynku wynosi 213,19 m2. Dz. ew. 19/44 posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 10 m szerokości od ulicy osiedlowej i ok. 33 m długości. Teren działki płaski, niezagospodarowany, częściowo utwardzony kostką betonową. Działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość posiada: kanalizację, gaz, prąd, wodociąg. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ul Żeromskiego- gdzie znajduje się główna brama, oraz drogi o nawierzchni gruntowej ul. Grunwaldzkiej- wjazd dodatkowy. Dojazd do nieruchomości zapewniony przez ustanowioną służebność gruntowa przejścia, przechodu i przejazdu pasem gruntu, przez całą długość i szerokość działki nr 19/4.

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części zabudowanej wynosi 263 610,50zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 707,88zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 361,05zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 12-11-2019r. oraz 13-11-2019r.
       Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

      W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pok. 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

    Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00060352/6

Kmp 24/16

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2019r. o godz. 14:20 w Sądzie Rejonowym (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Marka Dobrowolskiego, położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00060352/6 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 86 o pow. 800 m2, obręb 0001. Nieruchomość jest niezabudowana, obecnie działka niezagospodarowana porośnięta wysokimi krzewami i trawami. Działka ew. 86 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 20 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 02-12-2019r. oraz 03-12-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

      W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 502/16).
      Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

     Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00024926/7

Km 1319/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Łukasza Ryszarda Niedziółki, położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Janów 17, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00024926/7.

      Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną 355/1 o pow. 20000 m2, obręb 0004, położona jest przy głównej drodze we wsi Janów, adres administracyjny Janów 17, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz.ew. nr 355/1 jest zabudowana zespołem 2 budynków jednorodzinnych oraz budynkiem gospodarczo magazynowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynków przyjęta przez biegłego do obliczeń wynosi 937,65 m2. Budynki są obecnie w słabym stanie technicznym.

Opis nieruchomości dz.ew. 355/1
Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 355/1 o pow. 20000 m2. Działka ma kształt wąskiego foremnego prostokąta o wym. 430 m i długości 44 m. Działka jest zagospodarowana i ogrodzona (ogrodzenie ze od strony frontowej przęsła stalowe na podmurówce betonowej zaś z pozostałych trzech stron siatka metalowa). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Wjazd na nieruchomość następuje od strony frontowej nieruchomości. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej oraz wody miejskiej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony oraz budynkami gospodarczymi. Zabudowa znajduje się części frontowej działki. Pozostała cześć działki niezabudowana. Zgodnie z danymi z ewidencji budynków na działce zlokalizowane są 3 budynki: Budynek mieszkalny o pow. zab. 867 m2, budynek mieszkalny o pow. 111 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. zab. 220 m2. W wypisie z kartoteki budynków jest błąd. Budynek nr 1 nie posiada powierzchni zabudowy 867 m2. Brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej uniemożliwia wskazanie faktycznej powierzchni zabudowy. Jeden budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy są ze sobą połączone. Budynki zostały wybudowane w latach 80 tych. Budynek mieszkalny frontowy wybudowany po 2000 r. Oddanie wg wypisu z kartoteki budynków w 2004 r. Zabudowania są zlokalizowane w części frontowej nieruchomości – długość ok 90 m – powierzchnia działki zajęta i zagospodarowana ok 4000 m2. Część frontowa działki jest częściowo utwardzona kostką brukową. Teren porośnięty drzewami iglastymi i liściastymi. Pozostała część działki jest niezabudowana – długość ok 340 m – powierzchnia działki niezagospodarowana ok 16000 m2. W tylnej części działki znajdują się hałdy piachu oraz gruzu oraz śmieci. Tylna część działki porośnięta częściowo drzewami.

Budynek gospodarczy z częścią mieszkalną wzniesiony pod koniec lat 80- tych ubiegłego wieku sposobem gospodarczym metodami tradycyjnymi. Bryła obiektu o podłużnej konstrukcji. Ławy fundamentowe z betonu żwirowego zbrojone prętami, ściany piwnic z bloczków betonowych murowane, ściany zewnętrzne murowane na zaprawie cementowo wapiennej warstwowe z gazobetonu i cegły. Schody żelbetowe z betonu żwirowego zbrojone prętami, ściany działowe murowane z cegły dziurawki, nadproża na belkach stalowych, stropy Kleina na belkach stalowych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Konstrukcja dachu drewniana, kryty blachą. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo wapienne. Budynek jest otynkowany, nie ocieplony, wyposażony we wszystkie instalacje – ogrzewanie budynku na paliwo stałe – węgiel. Stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia wynikają z wieku obiektu, elementy wykończeniowe typowe jak na lata 80- te. W pomieszczeniach sanitarnych glazura i terakota. Armatura i urządzenia typowe. Poddasze wykończone boazerią. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż obiekt wymaga remontu w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych. Elewacja i pokrycie dachu wymagają odnowienia widoczne są pęknięcia ścian i odpryski tynków. Stopień zużycia technicznej znaczny. Łączna powierzchnia zabudowy budynku wynosi 331 m2, na powierzchnię tą składa się powierzchnia budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Łączna powierzchnia budynku przyjęta do obliczeń wynosi 351,40 m2. Powierzchnia ta stanowi powierzchnię parteru, piętra, powierzchnię gospodarczą oraz powierzchnię piwnicy w 50%. Piwnica stanowi powierzchnię typowo techniczną, w piwnicy znajduje się kotłownia oraz skład opału.

Budynek mieszkalny typu - rezydencja wzniesiony w 2004 r. w konstrukcji murowanej, otynkowany. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z pustaków szczelinowych MAX, kominy z cegły ceramicznej pełnej, ściany wewnętrzne z cegły dziurawki Bryła obiektu ciekawa, urozmaicona tarasami i balkonami, nietypowe rozwiązania funkcjonalne z wieżą i antresolą. Budynek piętrowy z poddaszem, całkowicie podpiwniczony z garażem dwustanowiskowym w bryle obiektu. Na parterze jest duży salon, pomieszczenia sanitarne, kuchnia i komunikacja. Na piętrze 4 pokoje i pomieszczenie sanitarne, antresola, na poziomie pośrednim znajdują się pomieszczenia gospodarcze. W centralnej części zaprojektowano pomieszczenie w kształcie koła tzw. kopuła z wieżą przeznaczone na salę zabaw. Do budynku są dwa wejścia. W budynku znajduje się basen z podgrzewaną wodą. Jest on zlokalizowany w pomieszczeniu przeznaczonym na część rekreacyjną. Dodatkowo w tej części znajduje się również sauna. Nad basenem zlokalizowana jest antresola. Basen jest od kilku lat nie użytkowany.
Wykończenie obiektu w dniu oględzin.
Podłogi na parterze z terakoty, na piętrze klepka drewniana, ściany wykończone tynkiem zwykłym, tapetą i boazerią. Sufity wyłożone boazerią. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek posiada wszystkie instalacje, ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie na paliwo stałe. Obiekt od kilku lat jest nie remontowany. Budynek obecnie w złym stanie technicznym. W budynku jest nieszczelny dach. W budynku widoczne popękania ścian. W pomieszczeniu z wierzą jest nieszczelny dach, parkiet jest zniszczony z uwagi na cieknącą wodę. Podłoga jest podniesiona i wypaczona. Tynk na budynku w wielu miejscach skorodowany z uwagi na brak obróbek blacharskich. Rynny nieszczelne.
Budynek jest w znacznej części nieogrzewany. W budynku widoczna wilgoć i grzyb. Stan techniczny obiektu słaby, obiekt wymaga remontu w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych: wymiany dachu, odnowienia elewacji, podniesienia poziomu piwnic w których zalega woda. Łączna powierzchnia budynku przyjęta do obliczeń wynosi 586,25 m2. Powierzchnia ta stanowi powierzchnię parteru, piętra, powierzchnię gospodarczą oraz powierzchnię piwnicy w 50%. Piwnica stanowi powierzchnię typowo techniczną, w piwnicy znajduje się m.in. kotłownia oraz skład opału. Piwnica jest w niskim standardzie, wcześniej była zalewana. Do powierzchni nie przyjęto powierzchni antresoli.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 385 971,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 039 478,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 597,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 03-12-2019r. oraz 04-12-2019r.
     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1324/18).
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

________________________________________________________

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00073656/1

Km 2556/18

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Wiesława Krzyżewskiego, położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00073656/1.

     Nieruchomość gruntowa dz.ew nr 109 o powierzchni 62 711 m2 położona w jest miejscowości Podbiel, obręb 0009 w gminie Celestynów. Działka w stanowi tereny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Działka położona jest w bliskiej odległości od granicy z gminą Karczew oraz miejscowością Całowanie. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z Łowiskiem Całowanie (staw rybny) i stanowi tereny wydm porośniętych drzewami. Dz.ew. 109 posiada dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej - dz.ew. 238 (dochodzącej do drogi wojewódzkiej o nr 862 o nawierzchni asfaltowej) poprzez dwie nieruchomości- dz.ew. nr 72 i dz.ew. nr 123 obie o statucie dróg gminnych. Dz.ew. nr 238 dochodzi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej o nr 862 o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem działek ew. 72, 123, 238 jest Skarb Państwa – Starosta Otwocki. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00079156/8. Droga dz.ew. 238 ma status drogi publicznej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 24/99 z dnia 05.03.1999 r.

    Nieruchomość stanowi nieruchomość rolną i objęta jest zapisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Nieruchomość dz.ew. 214 i 224 stanowi nieruchomość leśną zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161). Nieruchomość może mieć ograniczony krąg nabywców.

   Suma oszacowania nieruchomości wynosi 396 961,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 720,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 696,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 09-01-2020r. oraz 10-01-2020r.
     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1645/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

 

---------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, Otwock 05-400 Otwock, ul. ul. Andriollego 34 lok.8 (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
tel.: 22 779-32-35
adres: ul. Andriollego 34 lok.8

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony - Danych Osobowych - Roman Kwieciński,
adres e-mail: iod.otwock.001@komornik.pl
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

Projekt i wykonanie WebReklama