Kontakt

Elżbieta Adamska - Śmigrodzka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

ul. Andriollego 34 lok. 8
05 - 400 Otwock

tel. 22 779 32 35
fax. 22 788 53 23
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl

Izba Komornicza w Warszawie


Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek

08:00 - 17:00


czwartek

08:00 - 16:00


Komornik osobiµcie przyjmuje interesantów poniedziałek 13.00-17.00

Kasa czynna codziennie

 

 

 

 

 

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) Dz.U. 2000 nr.86 poz 959 ze zm. Dz.U. 2017 poz. 1150 oraz Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

          Zatem stosownie do  obowiązujących przepisów, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o  przysądzeniu  własności nabytej nieruchomości.

_________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00039018/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Wawerska 27 dla której Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00039018/7 stanowiącej własność Andrzeja Jerzego Ostrowskiego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 8/3 o pow. 337 m2 położona w Józefowie przy ulicy Wawerskiej 27, obręb 41, powiat otwocki. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczony, o powierzchni netto 139,50 m˛, o powierzchni użytkowej przyjętej do obliczeń 124,23 m2. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się budynek garażowo-gospodarczy o pow. 112 m˛, którego dalsza część pobudowana jest na działce sąsiedniej 8/4 oraz 11. Budynek o konstrukcji stalowopłytowej – płyta Atlantis. Przedmiotowa działka jest częściowo ogrodzona, ogrodzenie zróżnicowane - od strony frontowej stalowe na podmurówce betonowej, od strony wychodniej ogrodzenie z płyt betonowych zaś od strony zachodniej i południowej brak ogrodzenia. Teren działki płaski, zagospodarowany i w większości zabudowany. Uzbrojenie terenu pełne: prąd, woda i kanalizacja miejska, w ulicy znajduje się dodatkowo instalacja gazu ziemnego. Jest wykonane przyłącze gazowe na działkę, jednakże nie jest ono wykorzystywane. Ogrzewanie budynku na olej opałowy oraz dodatkowo z kominka typu koza. Bezpośredni dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewniony jest od ul. Wawerskiej która, stanowi drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 545 052,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 789,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 505,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 05-04-2019r. oraz 08-04-2019r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 635/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

_________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00049146/6

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Macieja Łubnickiego położonej: 05-340 Kołbiel, Radachówka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00049146/6, stanowiącej dz. ew. nr 199, obręb 0018 Radachówka, o pow. 3800m2.

     Dz.ew. 199 w części frontowej od ulicy jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o pow. 139 m2 zaś w dalszej części działki znajduje się budynek drewniany letniskowy posadowiony na palach stalowych o pow. 37 m2. Na działce znajduje się również komórka drewniana narzędziowa o pow. ok. 8 m2.
     Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 199 posiada powierzchnię 3800 m2. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta krótszym bokiem położonego przy drodze gminnej. Przybliżone wymiary nieruchomości to 20 m szerokości i ok. 177m długości, działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Wiejskiej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi dla rolnictwa jak również, tereny rolne niezabudowane i tereny leśne. W bliskiej odległości przebiega rzeka Świder. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia terenu w postaci, energii elektrycznej, gazu miejskiego, wody miejskiej. Działka posiada przyłącz energii elektrycznej, gazu miejskiego. Woda ujęcie własne – studnia. Działka ogrodzona.
   Teren działki płaski ze spadkiem w kierunku północnym, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Działka ogrodzona z wjazdem od południowej strony działki. Teren działki w części frontowej nieutwardzony. Na działce znajduję się zaprojektowany staw, który obecnie jest nieużytkowany. Z frontu działki znajduje się budynek mieszkalny parterowy, o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. W dalszej części działki znajduje się budynek letniskowy konstrukcji drewnianej posadowiony na palach. Na działce znajduje się również komórka drewniana narzędziowa.
   Budynek mieszkalny
Według projektu architektoniczno-budowalnego jednorodzinnego domu wolnostojącego „Murator D09”
pow. zabudowy- 155 m2
pow. całkowita- 122 m2
powierzchnia netto- 102 m2 (parter)
kubatura- 510, m3
Ilość izb mieszkalnych ( pokoje + kuchnia)- 5
Ilość kondygnacji: 1
Właściciel nieruchomości zaadaptował poddasze budynku jako poddasze użytkowe. Poddasze została zgłoszone do opodatkowania. Powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 37 m2. Powierzchnia łączna użytkowa budynku wynosi 139 m2.
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego:
     Dom parterowy przykryty czterospadowym dachem o nachyleniu 25 st., bez podpiwniczenia. Dom w kształcę litery L z funkcjonalnym podziałem na część dzienną w jednym boku oraz część sypialnianą w drugim boku. W części dziennej znajduje się: sień wejściowa, mała łazienka, pomieszczenie kuchenne wraz z przylegającym pomieszczeniem gospodarczym, w którym umieszczono kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz pokój dzienny z wyjściem na częściowo zadaszony taras. W pokoju dziennym znajduje się miejsce na kominek. Część sypialniana składa się z trzech sypialni oraz dużej łazienki. Budynek budowany w technologii tradycyjnej, o układzie ścian konstrukcyjnych podłużnych, przykryty dachem w konstrukcji drewnianej.
Instalacje w budynku:
- energia elektryczna, - woda (z ujęcia własnego), - kanalizacja (do szamba szczelnego), - przyłącze gazowe, - centralnego ogrzewania (z pieca na gaz) Konstrukcja budynku: (dane na podstawie projektu budowlanego). Budynek o konstrukcji prostej. Liczba kondygnacji 1+ poddasze, piwnice – brak. Komin budowany z cegły pełnej ceramicznej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach- konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego K27. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowane z cegły dziurawki. Schody zewnętrzne-tarasy: betonowe. Elewacje- cokół budynku obłożony płytkami klinkierowymi, ściany powyżej do okapu dachu wykończone tynkiem mineralnym strukturalnym. Pokrycie dachu – blachodachówka.
Budynek wykończony, podłogi w pokojach terakota i panele, ściany tynk cementowo wapienny, ściany malowane. Łazienki na ścianach glazura. Drzwi płytowe. Poddasze wykończone w boazerii. Podłogi nie wykończone, obecnie beton, schody na poddasze nie obłożone – obecnie beton. Stan techniczny budynku dobry.
Powierzchnia użytkowana budynku mieszkalnego wraz z poddasze wynosi 139 m2 (poddasze zostało zaliczone do powierzchni użytkowej gdyż przez obecnego właściciela zostało zgłoszone do użytkowania)
   Budynek letniskowy
Na działce znajduje się dodatkowo budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej parterowy posadowiony na palach stalowych o pow. użytkowej 37 m2, budynek wybudowany na palach, gdyż rzeka Świder często wylewa i pod budynkiem stoi woda. Na działce dodatkowo komórka drewniana narzędziowa i pow. 8 m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 372 122,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 091,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 212,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 12-04-2019r. oraz 15-04-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 83/16).

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

   Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00074646/5

Km 9/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej łąki oraz las, należącej do dłużników Katarzyny Bartnickiej oraz Andrzeja Bartnickiego położonej: 05-430 Celestynów, Tabor, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00074646/5.

Nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek tj:
- dz.ew. 337 o powierzchni 15 400 m2, obręb 0013 Tabor, położona w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie.
- dz.ew. 581 o pow. 16 200 m2, obręb 0013 tabor, położona w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Łączna powierzchnia działek wynosi 31 600 m2. Działki są niezabudowane i stanowią łąki oraz las.
Nieruchomość posiada dostęp do dróg lokalnych, które są drogami nieutwardzonymi oraz stanowią dukty leśne. Dz.ew. 337 posiada dostęp do drogi publicznej dz.ew. 317. Dz.ew. 582 posiada dostęp do drogi stanowiącej dz.ew. 547. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 273 024,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 768,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 302,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 12-04-2019r. oraz 15-04-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

UWAGA!
Przystępujący do licytacji muszą spełnić wymogi zawarte w ustawie z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego [w szczególności: art.2a Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej (...). Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej (...)]

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 321/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

_________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00036571/0

Km 53/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019r. o godz. 14:50 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-462 Wiązowna, przy ul. Łąkowej, Kąck, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00036571/0, stanowiącej własność Piotra Bąka oraz Moniki Małgorzaty Bąk.

Nieruchomość administracyjnie położona jest w miejscowości Kąck przy ul. Łąkowej, na terenie gminy Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi dz. ew. nr 229/3, obręb 0011. Odległość do miejscowości gminnej Wiązowna wynosi 5 km, do miasta powiatowego Otwock – 9 km, do Warszawy – 25 km. Odległość od Urzędu Gminy gm. Wiązowna stanowi 5 km. Najbliższe przystanki komunikacji publicznej znajdują się w miejscowości Kąck.Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 229/3 posiada powierzchnię 2543 m2. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, ul. Łąkowej, która stanowi drogę nieutwardzoną, w drodze są poprowadzone media takie jak woda i prąd. Działka ew. 229/3 posiada wymiary: szerokość 17 m, długość 142 m. Najbliższe sąsiedztwo stanowi dz.ew. nr 176, na której jest posadowiony nowo wybudowany budynek oraz dz.ew. nr 229/2 i 229/4 działki niezabudowane oraz w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odległość do drogi asfaltowej ul. Malowniczej wynosi ok 700 m.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 190 852,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 234,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 085,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 12-04-2019r. oraz 15-04-2019r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 136/15).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

__________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00037825/3

Km 1320/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019r. o godz. 13:50 w Sąd Rejonowy w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki Renaty Zuzanny Rudnik-Glińskiej, położonej: 05-480 Karczew, Nadbrzeż 76B, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00037825/3.

Nieruchomość gruntowa stanowią działkę ewidencyjną o pow. 629 m2, obręb 0008, położona pod adresem Nadbrzeż 76B, wg nowego oznaczenia ul. Karczewska, w miejscowości Nadbrzeż, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz.ew. nr 132/4 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym o pow. użytkowej przyjętej do obliczeń 132,30 m2.
Opis nieruchomości dz.ew. 132/4

Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 132/4 o pow. 629 m2. Działka ma kształt wąskiego foremnego prostokąta o wym. 21 m i długości 31,5 m. Działka jest zagospodarowana i ogrodzona (ogrodzenie ze od strony frontowej przęsła stalowe na podmurówce betonowej zaś z pozostałych trzech stron siatka metalowa). Nieruchomość posiad bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Karczewskiej na szerokości ok 21 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek wybudowany na podstawie decyzji z dnia 04.11.1996 r. następnie decyzja zamienna z dnia 29.12.1999 r. nr 207/99. Zakończenie budowy nastąpiło w 2005 r. Technologia budynku tradycyjna. Budynek wyposażony w wodę z wodociągu gminnego, energie elektryczną, instalacje kanalizacyjna do szczelnego szamba. W ulicy brak gazociągu.
Budynek posiada powierzchnię łączną netto 162,2 m2, na którą składa się powierzchnia piwnicy, parteru oraz piętra. Piwnica stanowi cześć techniczno pomocniczą a nie część mieszkalną, z uwagi na powyższe do obliczeń przyjęto 50 % powierzchni piwnic. Powierzchnię parteru oraz piętra biegły przyjął w pełnej wysokości. Na piętrze łazienka została powiększona względem projektu pierwotnego z 1996 r., została dobudowana lukarna, w ten sposób łazienka posiada powierzchnię 5,6 m2, a nie 1,7 m2 jak było wskazane w projekcie z 1996 r. Do obliczeń biegły przyjął powierzchnię łazienki rzeczywistą. Powierzchnia użytkowa budynku przyjęta przez biegłego do obliczeń wynosi 132,3 m2.
Wykończenie wewnątrz:
Podłogi na parterze wyłożone terakotą a na ścianie tynk cementowo-wapienny – salon z kominkiem złączonym z aneksem kuchennym. W łazience na parterze na ścianie glazura, a na podłodze terakota. W małym pokoju na parterze na podłodze parkiet w złym stanie technicznym a na ścianie terakota.
Schody na poddasze betonowe wykończone drewnem barierki drewniane. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa płytowa, częściowo przeszklona. W salonie kominek z wkładem żeliwnym i rozprowadzeniem ciepła w pokoju. Na poddaszu na podłodze parkiet a na ścianach tynk cemntowo-wapienny. W łazience na podłodze terakota a na ścianie tapeta i glazura. W piwnicy na podłodze terakota a na ścianie tynk cementowo-wapienny. Schody na parter wyłożone terakotą. Budynek w niskim stanie technicznym wymagającym remontu i odświeżenia. Biegły w wycenie przyjął, że stan techniczny obiektu jest średni.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 305 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 570,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 15-04-2019r. oraz 16-04-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 348/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, Otwock 05-400 Otwock, ul. ul. Andriollego 34 lok.8 (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
tel.: 22 779-32-35
adres: ul. Andriollego 34 lok.8

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony - Danych Osobowych - Roman Kwieciński,
adres e-mail: iod.otwock.001@komornik.pl
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

Projekt i wykonanie WebReklama